VEČJI PROJEKTI

AEROSNMANJE KRALJEVINE BAHRAIN

AeroMap

Na povabilo in v sodelovanju s podjetjem AeroMap iz Avstrije smo v decembru v rekordnem času posneli celotno območje Kraljevine Bahrain z izjemo dveh vojaških območij. Snemaili smo z dvema kamerama RGB/NIR in Lidar skenerjem. 3D model države potrebujejo zaradi dvigovanja morske gladine, kot posledice klimatskih sprememb. Najvišja točka je le 134 m nad morsko gladino, zato bo večino urbanih predelov dvigovanje morja močno prizadelo.

Med 30.11.20 in 3.12.20 smo preleteli letalo preko Krete, Hurgade v glavno mesto Manama, kjer smo v 7 letalnih dnevih posneli celotno območje z višine 2000 in 3000 čevljev. 17.12.20 smo bili že nazaj v Sloveniji.


Bahrain


AEROFOTOGRAFIRANJE IN IZDELAVA BARVNEGA ORTOFOTO NAČRTA MESTNE OBČINE KOPER

Naročnik: Občina Koper

Mestna občina Koper je v zadnjih letih izvedla vrsto posegov v prostor ter pridobila več novih infrastrukturnih in drugih gradbenih objektov. Evidence njihovih prostorskih podatkov so zato zastarele in niso več odražale dejanskega stanja v naravi. Zato se je občina Koper letos spomladi odločila za posodobitev evidenc. Želeli so pridobiti digitalne ortofoto načrte višje kakovosti.

V podjetju Aerovizija smo v enem snemalnem dnevu pridobili aerofotografije celotnega območja občine Koper. Pridobljene aerofotografije so s postopki georeferenciranja bile pravilno orientirane in umeščene v državni prostorski koordinatni sistem. 


Tehnični podatki

  • Lokacija: območje občine Koper
  • Velikost območja: 2000 ha
  • Povprečni GSD: 9,5 cm
  • Ločljivost aerofotografij: 10 cm/px

DOF mestna občina Koper


NOVI ORTOFOTO NAČRTI ZA POSODOBITEV RASTRSKEGA SLOJA PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČIN TOLMIN, KOBARID, BOVEC

Naročnik: občine Tolmin, Kobarid in Bovec

Tri zahodno slovenske občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se odločile za posodobitev evidenc prostorskih podatkov. 
Zaradi več posegov v prostor v preteklih letih in pri tem nastalih sprememb predvsem na infrastrukturi in grajenih objektih stare evidence prostorskih namreč niso več odražale dejanskega stanja.
 
Poleg posodobitve podatkov pa so občine želele tudi izboljšati zmožnost interpretacije ortofoto načrtov, kar je pomenilo, da je bilo treba izdelati pridobiti načrte boljše ločljivosti od starih materialov.
 
Območje aerofotografiranja je bilo zelo razgibano in hribovito. Poleg velikih višinskih razlik so bile za teren značilne še različno usmerjene doline in dolge sence visokih grebenov. 
Aerofotografiranje je bilo izvedeno v dveh delih, in sicer jeseni 2017 snemanje nižje ležečih krajev, septembra 2018 pa snemanje višje ležečih gorskih dolin in planot, ki so bile jeseni 2017 že pokrite s snegom in slabo vidne zaradi dolgih senc visokih grebenov.
 
Novi ortofoto načrt je boljše kakovosti in višje ločljivosti od starih materialov, ki so bili v času od 2014 do 2017 aerofotografirani v ločljivosti le 25 cm/px. 
Boljša kakovost uporabnikom omogoča lažjo prepoznavo detajlov neposredno iz slik in prihrani marsikatero pot na teren, ki je v preteklosti zaradi slabše kakovosti slik zahtevala preverjanje v naravi.
 
Tehnični podatki
Lokacija:                         območje občin Tolmin, Kobarid in Bovec
Velikost območja:           90 km2
Povprečni GSD:             10 cm
Ločljivost aerofotografij: 10 cm/px
Število aerofotografij:     5332

POSODOBITEV RASTRSKEGA SLOJA PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA MESTNE OBČINE KRANJ

Naročnik: Mestna občina Kranj

Mestna občina Kranj je v zadnjih letih izvedla vrsto posegov v prostor ter pridobila več novih infrastrukturnih in drugih gradbenih objektov. Medtem pa so evidence njihovih prostorskih podatkov zaostajale in niso več odražale dejanskega stanja v naravi. Občina Kranj se je zato letos poleti odločila za ažuriranje svojih evidenc, saj so le-te nujno potrebne za uspešno poslovanje občinskih služb. Geavisu so zaupali obnovo rastrskega ortofoto-sloja v svojem prostorskem informacijskem sistemu. Želeli so pridobiti digitalne ortofoto načrte višje kakovosti, saj so bili stari iz leta 2009 in 2010 slabe ločljivosti le 10 cm/px.


Mesto Kranj leži v območju omejenega letenja brezpilotnih zrakoplovov, kjer je dovoljeno letenje le do višine 50 m, kar pa je nižje, kot je ponekod višina stavb. Aerofotografiranje tega območja je zato izvedlo podjetje Aerovizija, ki ima dovoljenje za aerosnemanja z letalom s posadko in z večjih višin nad poseljenim območjem.


V sodelovanju z Aerovizijo smo v enem snemalnem dnevu pridobili aerofotografije celotnega območja mesta Kranj. Pridobljene aerofotografije smo s postopki georeferenciranja pravilno orientirali in jih umestili v državni prostorski koordinatni sistem. Za georeferenciranje smo uporabili 31 oslonilnih točk, katerih koordinate smo pridobili z GNSS-izmero.

Iz georeferenciranih aerofotografij smo izdelali ortofoto načrt, boljše kakovosti in višje ločljivosti od starih materialov mesta Kranj – novi ortofoto načrt ima namreč ločljivost 5 cm/px. Boljša ločljivost uporabnikom sedaj omogoča lažjo prepoznavo detajlov neposredno iz slik in prihrani marsikatero pot na teren, ki je v preteklosti zaradi slabše kakovosti slik zahtevala preverjanje v naravi. 


Tehnične specifikacije


Lokacija:                         območje mesta Kranj
Velikost območja:           941 ha
Povprečni GSD:             5 cm
Ločljivost aerofotografij: 5 cm/px
Število aerofotografij:     1605
Število 3D točk:              90.000.000


(Vir. Geavis)


GREEN LIGHT WORLD FLIGHT (GLWF) – 2016 – 2020

Let okoli sveta 2016

Nove raziskave - nadgradnja dosedanjega dela
Prikazali smo, da lahko s pomočjo ultralahkega letala pridobimo nadvse dragocene in koristne informacije o črnem ogljiku in absorpciji ogljikovih aerosolov - koncentraciji LACA, njihovi regionalni heterogenosti in vertikalnih profilih, z bistveno zmanjšanimi stroški in vplivi na okolje, kot to opravijo velike platforme v zraku. Letalo je bilo posebej v ta namen prirejeno za vključitev dovoda zraka/aerosola in za uporabo Aethalome-tra.

Cilj, zbrati znanstveno uporabne in pomembne podatke o koncentraciji, razširjenosti in izvoru onesnaženja s črnim ogljikom v atmosferi je bil v celoti izpolnjem in lahko se pohvalimo, da imamo na višini med 1500 m in 3000 m zbranih največ podatkov na svetu.

Več na www.worldgreenflight.com


TERMOGRAFSKO AEROSNEMANJE VROČEVODNEGA OMREŽJA 2014/2015

Naročnik: Energetika Ljubljana, d.o.o.

Projekt je zajemal termografsko aerosnemanje vročevodnega omrežja Energetike Ljubljana s termografsko kamero iz zraka, izdelavo termogramov in IR-DOF. Vročevodno omrežje Energetike Ljubljana, ki smo ga posneli se razprostira na območju mesta Ljubljana v skupni dolžini 260 km in je v večjem delu izvedeno pod zemljo v vročevodnih kinetah z vgrajenimi in naknadno izoliranimi jeklenimi cevmi ali z neposrednim polaganjem predizoliranih cevovodov v zemljo. V manjšem obsegu je vročevod izveden nadzemno ali v podzemnih vročevodnih kolektorjih. Snemanje smo izvedli v primernih meteoroloških pogojih, ko je bila zunanja temperatura pod 0 °C, v velikosti resolucije enega "piksla" 20cm.

Na osnovi termogramov je bil izdelan in predan naročniku barvni IR DOF, ki je umeščen v prostor po projekciji Gauss Krueger - Ljubljana oziroma po evropskem koordinatnem sistemu (ETRS). Naročnik je prejel tudi termograme -  barvne IR posnetke celotnega vročevodnega omrežja iz zraka, ki so v obliki, da jih je možno pregledovati in obdelovati v primernem programskem orodju. Orto-rektoficirani posnetki termogramov so se izkazali kot 100% natančna metoda pri odkrivanju napak na vročevodnem omrežju.


AEROSNEMANJE TER IZDELAVA BARVNIH ORTOFOTO POSNETKOV OBMOČIJ POŠKODOVANIH GOZDOV PO ŽLEDOLOMU V MESECU FEBRUARJU 2014

Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Za naročnika smo izvedel aerosnemanje ter izdelavo digitalnih barvnih ortofoto posnetkov območij poškodovanih gozdov po žledolomu v mesecu februarju 2014. Projekcija digitalnih barvnih ortofotov poškodovanih območij je bila umeščena v prostor po slovenskem Gauss Krueger-jevem sistemu oz. v matematičnih koordinatah. Resolucija snemanja: 20 cm (M 1:2000), format: tif RGB, tfw 

Površina poškodovanih gozdov, ki smo jih na zahtevo naročnika posneli je bila preko 3.800 km2.


Karta zledoloma 2014

        Trnovski gozd 2014